Aktualności

Spotkanie warsztatowe z BRG – Letnica, Nowy Port i Brzeźno

Jarosław Gudzowski

Pracownicy Biura Rozwoju Gdańska zorganizowali warsztaty z przedstawicielami Letnicy, Nowego Portu i Brzeźna w sprawie nowego studium zagospodarowania przestrzennego tych dzielnic. Spotkanie odbyło się 19 listopada 2015 roku w Letnicy w Domu Sąsiedzkim, przy ul. Uczniowskiej 22. Prace odbywały się w grupach.

Poruszonych zostało kilka kwestii dotyczących Brzeźna, m. in:  nowa ul. Gdańska, ochrony dziedzictwa kulturowego w Brzeźnie, wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego: ograniczenie wysokości zabudowy wzdłuż ul. Hallera, oraz zmianę charakteru terenów po dawnej oczyszczalni z zabudowy produkcyjno-usługowej na mieszkaniową.

Najwięcej emocji wzbudziło położenie tzw. nowej ul. Gdańskiej, która, zgodnie z propozycją BRG, oddziela zabudowania położne od ul. Zelwerowicza w stronę Nowego Portu od pozostałej części Brzeźna. Mieszkańcy zyskają połączenie tranzytowe łączące Nowy Port z ul. Marynarki Polskiej. Podczas warsztatów zastanawiano się nad możliwością przesunięcia przebiegu tej trasy, tak aby położona była bliżej torów kolejowych. Mieszkańcy ulic Galla, Osterwy, Kotarbińskiego i Zelwerowicza nie byliby odcięci od pozostałej części Brzeźna.

Ideą przyświecającą wybudowaniu nowej ul. Gdańskiej jest usprawnienie tranzytu z Nowego Portu do ul. Marynarki Polskiej oraz odciążenie starej części Nowego Portu. Podobną rolę pełnić ma też planowana nowa ul. Wyzwolenia.

Brzeźno, rejon ulic Uczniowskiej i tzw. Nowej Gdańskiej, plan nr 0304,

Mapa, plan nr 0304 zagospodarowania przestrzennego.

Nowy Port – Zachód, plan nr 0404,

Mapa, plan nr 0404 zagospodarowania przestrzennego.