Aktualności

Wnioski i uwagi dotyczące założeń OSTAB

Jarosław Gudzowski

W ramach prac nad nową edycją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska, Biuro Rozwoju Gdańska zorganizowało w czwartek 14 stycznia pierwsze z trzech Seminariów przewidzianych dla mieszkańców. Spotkanie dotyczyło Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

Swoje wnioski dotyczące założeń OSTAB przedstawił Zarząd Dzielnicy Brzeźno:

– włączenie do osnowy przyrodniczej PAS NADMORSKI Parku Brzeźnieńskiego im. Haffnera, który jest cennym przyrodniczo i historycznie nierozerwalnym elementem pasa nadmorskiego,
– zakaz zabudowy w osnowie przyrodniczej i płatach strukturalnych OSTAB, (ewentualnie wyznaczenie terenów wyłączonych spod zabudowy), wyodrębnienie niewielkich obszarów ścisłej ochrony ze względu na wartości przyrodnicze w osnowie OSTAB;
– ograniczenia zabudowy w płatach strukturalnych OSTAB,
– przyjęcie zasady realizacji zieleni zgodnie z warunkami siedliskowymi,
– wyznaczenie nowych terenów zieleni, także na obszarach o niskich walorach przyrodniczych (również na terenach nie będących własnością gminy).

Uszczegóławiając, jeśli chodzi o Brzeźno to: zakaz zabudowy w parku brzeźnieńskim, zakaz zabudowy na terenach leśnych i semileśnych Brzeźna (laski rejonu Czarnego Dworu, laski rejonu ul. Gdańskiej/Uczniowskiej, Gdańskiej/Kobieli, okolice cieków wodnych i leśnych(Sybiraków), ograniczenia zabudowy w pasie nadmorskim (w tym ograniczenia wysokości zabudowy) – okolica końca al. Hallera/deptaka, wyznaczenie terenów zieleni dla wypoczynku i rekreacji mieszkańców i turystów – stworzenie parku w rejonie ulicy Sybiraków, utworzenie parku przy ul. Hallera (na terenie byłych ogródków działkowych) – postępująca urbanizacja tej okolicy wymaga stworzenia miejsca rekreacji dla mieszkańców.

 

Po spotkaniu na temat OSTAB