Aktualności

Skarga – regulamin parkingu przy al. Gen. J. Hallera w Gdańsku-Brzeźnie

Jarosław Gudzowski

(04.07.2016 r.) – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, Cezary Śpiewak-Dowbór, skierował poniższe pismo do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

„Do:
Szanowny Pan Dyrektor
Roman Jarząbek
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Delegatura w Gdańsku
Szanowny Panie Dyrektorze,
Uprzejmie informuję, że poprzez ePUAP wniosłem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skargę o niżej wskazanej treści (treść ponadto przesyłam w załączniku):
Niniejszym składam skargę na możliwość stosowania przed podmiot wynajmujący płatne miejsca postojowe na terenie wziętym w dzierżawę od Miasta Gdańska przy al. Gen. J. Hallera w Gdańsku-Brzeźnie niedozwolonych postanowień umownych, o których mowa w art. 385(1) § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, we wzorcu umów zawieranych z konsumentami.
Płatne miejsca postojowe znajdują się m.in. przy al. Gen. J. Hallera w Gdańsku-Brzeźnie. Jadąc w kierunku plaży aleją Gen. J. Hallera za skrzyżowaniem z ulicą Dworską znajduje się znak drogowy informujący o miejscach postojowych, a pod nim (na tym samym słupku) umieszczona jest tablica z regulaminem parkingu płatnego niestrzeżonego.
Uprzejmie wnoszę o zbadanie czy niżej wskazane postanowienia ww. regulaminu nie naruszają zakazu, o którym mowa w art. 23a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2015.184 ze zm.):
1) punkt 12 zdanie 2 i 3: „Zawierając umowę najmu miejsca parkingowego Użytkownik wyraża zgodę oraz upoważnia Zarządcę do usunięcia pojazdu na najbliższy parking strzeżony w sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym. W takim przypadku pojazd zostanie wydany dopiero po uiszczeniu przez Użytkownika opłaty za postój”
(wątpliwość budzi upoważnienie do usunięcia pojazdu, a przede wszystkim warunkowanie wydania pojazdu uprzednim uiszczeniem opłaty)
2) punkt 20: „W sytuacji stwierdzenia braku ważnego biletu parkingowego umieszczonego w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający jego odczytanie pracownik Zarządcy lub osoba przez niego upoważniona pozostawia za wycieraczką pojazdu zawiadomienie o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości ryczałtowej 300 zł.” (z żadnego z postanowień regulaminu nie wynika zobowiązanie konsumenta do uiszczenia takiej opłaty, a ponadto opłata wydaje się być wygórowana i nieekwiwalentna względem świadczenia spełnianego przez przedsiębiorcę);
3) punkt 21: „Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Zarządcy o zaistnieniu szkody, nie później niż przed wyjazdem z Parkingu – pod rygorem utraty roszczenia.” (postanowienie to zmierza to unicestwienia ewentualnych możliwych roszczeń konsumentów, a w żadnym miejscu regulaminu nie ma danych adresowych przedsiębiorcy, zatem konsument ma uniemożliwioną, a co najmniej utrudnioną możliwość poinformowania przedsiębiorcy o szkodzie);
4) punkt 26: „Zarządy z tytułu rozliczeń z Użytkownikiem przysługuje prawo zatrzymania oraz prawo zastawu na pojeździe Użytkownika.” (bardzo poważnie wątpliwości budzi ustanowienie prawa zatrzymania i prawa zastawu na pojeździe konsumenta – wydaje się to być absolutnie nieadekwatne i stawiające przedsiębiorcę na uprzywilejowanej w sposób nieuzasadniony pozycji)
Ponadto uprzejmie proszę o rozważenie czy brak danych przedsiębiorcy wynajmującego miejsca postojowe w treści ww. regulaminu nie stanowi naruszenia obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2015.184 ze zm.). Jedyne dane, które widnieją w treści regulaminu to „e-mail: info@wiparking.pl” oraz logo WiParking.
Uprzejmie proszę o kierowanie wszelkiej korespondencji na adres:
Cezary Śpiewak-Dowbór
Rada Dzielnicy Brzeźno
ul. Dworska 27
80-506 Gdańsk
e-mail: kontakt@radadzielnicybrzezno.pl
tel. 505 446 100
Przekazuję w załączeniu fotografie tablicy z regulaminem.”

Pismo o podobnej treści jw., z prośbą o przeanalizowanie powyższej informacji w kontekście zobowiązań, które podmiot wydzierżawiający parking zaciągnął zawierając z Miastem Gdańsk umowę dzierżawy – w szczególności czy wyżej opisany stan rzeczy nie narusza postanowień umowy z Miastem Gdańsk oraz prośbą o przesłanie na adres e-mail kontakt@radadzielnicybrzezno.pl skanu umowy, na mocy której został wydzierżawiony ww. teren zostało wysłane do ZDiZ (zawarł umowę w imieniu Gminy Miasta Gdańsk).

 

(28.07.2016 r.) – w odpowiedzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje w poniższym piśmie, iż z uwagi na otrzymywane sygnały od konsumentów, Delegatura w Gdańsku podjęła czynności kontrolno-wyjaśniające mające na celu ustalenie, czy w sygnalizowanych przez skarżących okolicznościach nie doszło do naruszenia praw konsumentów.

Odp UOKiK do Śpiewak-Dowbór