Aktualności

Ograniczenie sprzedaży fajerwerków

Jarosław Gudzowski

(08.01.2017 r.) – w związku z interwencją mieszkańca Brzeźna, Zarząd Dzielnicy Brzeźno wysłał poniższe pismo do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

„Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, w nawiązaniu do zgłoszenia od Pana Stanisława Świder, uprzejmie proszę o informację czy Miasto Gdańsk jest władne wprowadzić ograniczenie sprzedaży fajerwerków jedynie do dni, w których w Gdańsku ich używanie jest zgodne z prawem (tj. 31 grudnia i 1 stycznia).”

 

(09.01.2017 r.) – WBiZK przedstawił swoje stanowisko w powyższej sprawie:

„W odpowiedzi na zapytanie informuję, że regulacje prawne w sprawie obrotu materiałami pirotechnicznymi zawarte są w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1017, z późn. zm.).

O ile w przypadku pirotechniki stosowanej w profesjonalnych pokazach pirotechnicznych wymagana jest specjalnie wydawana koncesja o tyle wyjątek od zasady posiadania koncesji na obrót materiałami pirotechnicznymi, ujęty został w ust. 2 artykułu 6 w/w ustawy, zgodnie z którym nie jest wymagane uzyskanie koncesji na obrót wyrobami pirotechnicznymi, o których mowa w art. 62c ust. 1 pkt 1 lit. a-c, pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1100, z późn. zm.).
W związku z tym zapisem nie ma wymogu posiadania koncesji na obrót tymi materiałami pirotechnicznymi, które uznawane są za bezpieczne dla ich użytkowników potocznie nazywane fajerwerkami, co daje szerokie możliwości w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w przedmiotowym zakresie.
Należy jeszcze pamiętać że zgodnie z Art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015, poz. 584, z późn. zm.) podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Jeżeli osoby prowadzące działalność gospodarczą w tym obrotu materiałami pirotechnicznymi robią to zgodnie z prawem warunków bezpieczeństwa w nich zawartych trudno jest wprowadzić ograniczania prowadzenia działalności gospodarczej.
Dlatego też na terenie miasta Gdańska ograniczono swobodne używanie materiałów pirotechnicznych z wyłączeniem dni 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku. W pozostałych dniach zarówno w przypadku pirotechniki ogólnodostępnej jak i profesjonalnej wprowadzono wymóg uzyskania  pozwolenia od Prezydenta Miasta Gdańska po wcześniejszym przedłożeniu stosownej dokumentacji organizacyjno technicznej przez dotyczącej pokazu pirotechniki profesjonalnej ub użycia pirotechniki ogólnodostępnej. W przypadku wydania pozwolenia osoba taka w chwili używania materiału pirotechnicznego winna mieć przy sobie zezwolenie. Każdy zauważone użycie pirotechniki, które budzi wątpliwości lub obawę należy niezwłocznie zgłaszać do Straży Miejskiej lub Policji na numery alarmowe.

Pozostałe sprawy zostały przekierowane do Straży Miejskiej w Gdańsku”

 

(02.02.2017 r.) – Stanowisko Straży Miejskiej:

Odp Strazy Miejskiej na mail zarz. z dnia 8 stycznia 2017