Aktualności

Fwd: Wniosek o PILNE WYKONANIE OGLĘDZIN – możliwość nielegalnej wycinki drzew na działce nr 357/4, obręb 034 w Gdańsku-Brzeźnie – teren przy al. Hallera w pobliżu nr al. Hallera 227

Jarosław Gudzowski

(03.03.2017 r.) – pismo skierowane do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:

Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, niniejszym zawiadamiam o wycince drzew na działce nr 357/4, obręb 034 w Gdańsku-Brzeźnie – teren przy al. Hallera w pobliżu nr al. Hallera 227.

Uprzejmie proszę o zbadanie czy wycięcie drzew zostało przeprowadzone legalnie. Zwłaszcza czy było wymagane wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew – w kontekście możliwości wycinki w związku z działalnością gospodarczą (teren wedle posiadanych informacji jest w użytkowaniu wieczystym i użytkownik wieczysty być może planuje tam budowę budynku mieszkalnego w celu sprzedaży lokali mieszkalnych, co w sposób ewidentny byłoby działalnością gospodarczą). Proszę również o przeanalizowanie czy na drzewach były czynne gniazda ptasie.
 
Bardzo proszę o wnikliwe zweryfikowanie powyższego zgłoszenia i udzielenie odpowiedzi na adres kontakt@radadzielnicybrzezno.pl (pocztą elektroniczną).”

 

(04.03.2017 r.) – Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Z-xa Prezydenta ds. polityki przestrzennej są adresatami interwencji dotyczącej wycinki drzew:

Szanowni Państwo,

Działając jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno, w nawiązaniu do przesłanego e-mailem na adres wosr@gdansk.gda.pl w dniu 3 marca 2017 roku zawiadomienia o wycince drzew na działce nr 357/4, obręb 034 w Gdańsku-Brzeźnie – teren przy al. Hallera w pobliżu nr al. Hallera 227, uprzejmie wnoszę o pilne wykonanie oględzin ww. terenu.
 
Znaczna część drzew na powyższej działce została ścięta, a obecnie trwają intensywne prace sprzątania terenu. Zapewne w ciągu kilku dni nie będzie nawet pni, które byłyby dowodem ile było drzew i o jakim obwodzie!
 
Bardzo proszę o pilne wykonanie oględzin i zbadanie czy wycięcie drzew zostało przeprowadzone legalnie. Zwłaszcza czy było wymagane wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew – w kontekście możliwości wycinki w związku z działalnością gospodarczą (teren wedle posiadanych informacji jest w użytkowaniu wieczystym i użytkownik wieczysty być może planuje tam budowę budynku mieszkalnego w celu sprzedaży lokali mieszkalnych, co w sposób ewidentny byłoby działalnością gospodarczą). Proszę również o przeanalizowanie czy na drzewach były czynne gniazda ptasie.
 
Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na adres kontakt@radadzielnicybrzezno.pl (pocztą elektroniczną).”
 
(08.03.2017 r.) – Odpowiedź Pani Elizy Fludry z Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

„Szanowni Państwo,

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku informuje, że Państwa zgłoszenie zostało przyjęte.

Sprawa usunięcia zieleni będzie rozpatrywana w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r. /t.j. Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm./.

Dziękujemy za zaangażowanie w sprawy ochrony zieleni w mieście.”

 

(12.03.2017 r.) – treść pisma oraz zdjęcia wysłane do Wydziału Środowiska:

Szanowna Pani,

 
W nawiązaniu do zgłoszenia wycinki drzew na działce nr 357/4, obręb 034 w Gdańsku-Brzeźnie – teren przy al. Hallera w pobliżu nr al. Hallera 227, przesyłam zdjęcia doręczone Radzie Dzielnicy Brzeźno przez Panią Danutę Hirsz.
 
Zdjęcia zostały wykonane w dniu 3 marca 2017 roku i jak wskazuje Autorka zdjęć obrazują istnienie czynnych gniazd ptasich.”
 

 

(13.03.2017 r.) – Odpowiedź Pani Beaty Sondej z Wydziału Środowiska UM wyjaśniające zaistniałą sytuację:

„Szanowni Państwo,

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku informuje, że zgłoszona przez Radę Dzielnicy Brzeźno wycinka drzew przy ulicy Hallera,  odbywająca się na działce nr 357/4 obręb 34 jest związana z prowadzoną tam inwestycją. W 2016 roku inwestor wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usuniecie zieleni. Wniosek został rozpatrzony w oparciu o obowiązujące wówczas przepisy ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r. /t.j. Dz. U. 2015, poz. 1651 ze zm./. i została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie ww. drzew. Z ustaleń tyt. Organu wynika, że zgłoszona  wycinka odbywa się w oparciu o uzyskaną wcześniej zgodę. Ponadto zgodnie z wydaną decyzją administracyjną na terenie ww. inwestycji zostaną wykonane nasadzenia zastępcze w ramach rekompensaty za usuwaną zieleń.

Dziękujemy za zaangażowanie w sprawy ochrony zieleni w mieście.

Z wyrazami szacunku

Podinspektor

Beata Sondej”