Aktualności

Budżet Obywatelski 2019

Marcin Łukjanowicz

Szanowni mieszkańcy Brzeźna już od dziś możecie składać projekty do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

Jak to należy zrobić:

Każdy, kto chce złożyć projekt do budżetu obywatelskiego w pierwszej kolejności powinien zdecydować czy to będzie projekt dla mieszkańców dzielnicy czy dotyczy większego obszaru miasta.

Projekt dzielnicowy to projekt, który w sposób szczególny służy mieszkańcom danej dzielnicy. Kwota takiego projektu nie może przekroczyć limitu przeznaczonego dla danej dzielnicy. Limit kwot projektów dla dzielnicy Brzeźno wynosi 454 000 PLN.  

Projekt ogólnomiejski to projekt, który dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce jego realizacji nie jest przypisane do jednej dzielnicy. Kwota jednego projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 2 000 000 zł.

Każdy projekt musi być poparty przez grupę co najmniej 15 mieszkańców Gdańska uprawnionych do udziału w konsultacjach. W przypadku projektów dzielnicowych muszą być to mieszkańcy dzielnicy, której projekt dotyczy.

JAK ZŁOŻYĆ PROJEKT?

Podstawą zgłoszenia projektu jest wypełnienie formularza wniosku w systemie elektronicznym poprzez stronę https://gdansk.zetwibo.pl w dniach 1 – 30 marca 2018 r.

 KROK 1

REJESTRACJA W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM

Pierwszym krokiem jest rejestracja wnioskodawcy. Należy podać: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, wybrać nazwę użytkownika oraz hasło (dane zbierane są wyłącznie na potrzeby budżetu obywatelskiego w celu kontaktu z wnioskodawcą).

Każde następne wejście do systemu elektronicznego odbywa się poprzez logowanie.

 KROK 2

WYPEŁNIENIE FORMULARZA WNIOSKU

Formularz zawiera następujące pozycje:

  • Tytuł zadania

Wiele osób sugeruje się tytułem projektu w trakcie głosowania, zatem warto by był on jasny i atrakcyjny.

  • Opis zgłaszanego zadania wraz z uzasadnieniem konieczności realizacji zadania

Opis powinien zawierać najważniejsze elementy projektu.

Przykład 1: zrealizowany ma być plac zabaw. Zatem warto wskazać jakie urządzenia zabawowe powinny być postawione, jaka ma być nawierzchnia, czy plac ma być ogrodzony itp.

Jeśli opis jest długi i nie mieści się o kreślonej w formularzu liczbie znaków można dołączyć szerszy opis jako załącznik.

Przykład 2: warsztaty komputerowe dla seniorów. W tym wypadku w opisie warto wskazać liczbę zajęć, miejsce gdzie będą się one obywały (być może miejsce generuje koszty), liczbę uczestników, zakres warsztatów itp.

PAMIĘTAJ

Im większa dokładność w opisie projektu tym sprawniejsza jest weryfikacja projektu i ocena jego kosztu.

  • Lokalizacja

Miejsce lokalizacji należy wskazać na mapie, a także opisać w formularzu. Jeśli jest to możliwe należy wskazać numer działki i obręb, co jest szczególnie ważne w przypadku inwestycji. Numer działki i obręb można sprawdzić na mapie Gdańska – tutaj. Prosimy także o załączanie zdjęcia terenu, gdzie powstać ma inwestycja lub fragmentu mapy z dokładnie zaznaczoną lokalizacją.

  • Szacowany przez Ciebie koszt zadania i jego składniki

Warto skorzystać z Cennika miejskiego. W szacowaniu kosztów pomogą także pracownicy Urzędu Miejskiego lub jednostek miejskich. Jeśli jednak nie masz możliwości oszacowania kosztów – nie przejmuj się. Podczas weryfikacji projektów koszty zadań będą dokładnie analizowane i w przypadku konieczności zmiany wskazanego kosztu każdy wnioskodawca zostanie o tym poinformowany.

Lista osób, które mogą pomóc ustalić kwestie typu: koszt, plany zagospodarowania przestrzennego, własność terenu itp. tutaj lub poniżej.

  • Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

To również szacunkowy koszt, ale warto pamiętać, że każda inwestycja generuje koszty utrzymania w kolejnych latach.

KROK 3

DRUK FORMULARZA WNIOSKU I ZEBRANIE PODPISÓW POPARCIA

Formularz wniosku można w systemie elektronicznym edytować dowolną liczbę razy („Zapisz kopię roboczą”), jednak ostatecznie należy go przesłać elektronicznie do Urzędu Miejskiego w Gdańsku („Oddaj do rozparzenia”), a następnie należy WYDRUKOWAĆ FORMULARZ (opcja „Drukuj” – formularz wydrukuje się razem z listą do zebrania podpisów poparcia) i zebrać 15 podpisów poparcia mieszkańców (dzielnicy, jeśli to projekt dzielnicowy, mieszkańców Gdańska jeśli to projekt ogólnomiejski).

KROK 4

DOSTARCZENIE FORMULARZA WNIOSKU DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU

Wydrukowany formularz wniosku wraz załącznikami (jeśli są) i podpisami poparcia należy dostarczyć do dowolnego Zespołu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub wysłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski 2019” – liczy się data stempla pocztowego.

Można złożyć dowolną liczbę projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich.

Lista osób do pomocy podczas przygotowywania projektów

Poniżej lista osób, które czekają na sygnał by pomóc w przygotowaniu projektu. Każdy, kto chciałby sprawdzić np. działkę, plany zagospodarowania przestrzennego czy koszt projektu z pewnością taką pomoc otrzyma. Poniżej lista osób z poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek organizacyjnych miasta wraz z określonym zakresem tematów, w których mogą wspomóc wnioskodawców.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu bo warto – im lepiej przygotowany projekt tym większe szanse na jego pozytywną rekomendację.

Urząd Miejski w Gdańsku

Wydział Gospodarki Komunalnej

Nieruchomości komunalne

Alina Nalewajko, tel. 58 323 61 77, adres e-mail: alina.nalewajko@gdansk.gda.pl


Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, sprawy dotyczące miejskiego ogrodu zoologicznego

Jacek Mikołajewski, tel.  58 323 70 91, adres e-mail:  jacek.mikolajewski@gdansk.gda.pl


Mobilność aktywna: ścieżki rowerowe, infrastruktura rowerowa, wydarzenia rowerowe

Remigiusz Kitliński, tel. 58 526 80 81, adres e-mail: remigiusz.kitlinski@gdansk.gda.pl

Wydział Urbanistyki i Architektury

Obowiązujące w Gdańsku plany zagospodarowania przestrzennego (czy planowane zadanie jest zgodnie z zapisami planu)

Piotr Krzemiński, tel. 58 323 64 56, adres e-mail: piotr.krzeminski@gdansk.gda.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Monitoring wizyjny (np. założenie kamer)

Wojciech Przyborowski, tel. 58 778 60 19, 603 890 726, wojciech.przyborowski@gdansk.gda.pl

 
Wydział Rozwoju Społecznego

Zdrowie publiczne, pomoc społeczna

Izabela Chorzelska, tel. 58 526 80 08, adres e-mail: izabela.chorzelska@gdansk.gda.pl


Edukacja szkolna i przedszkolna, inne placówki oświatowe

Bogumiła Bieniasz, tel. 58 323 67 56, adres e-mail: bogumila.bieniasz@gdansk.gda.pl


Aktywność obywatelska, inicjatywy lokalne, projekty sąsiedzkie

Magdalena Skiba, tel. 58 323 68 98, adres e-mail: magdalena.skiba@gdansk.gda.pl


Zajęcia sportowe dla dzieci, współpraca z organizacjami pozarządowymi przy organizacji wydarzeń, zawodów sportowych

Damian Kuźmiński, tel. 58 526 80 25, adres e-mail: damian.kuzminski@gdansk.gda.pl

 
Wydział Środowiska

Urządzanie terenów zielonych, ochrona przyrody

Beata Gibka, tel. 58 768 82 03, adres e-mail: beata.gibka@gdansk.gda.pl

Marcin Tryksza, tel. 58 768 82 11, adres e-mail: marcin.tryksza@gdansk.gda.pl


Ochrona środowiska, gospodarka wodna, grunty rolne i leśne

Jarosław Serek, tel. 58 768 82 24, adres e-mail: jarosław.serek@gdansk.gda.pl

 
Wydział Skarbu

Plany sprzedaży działek, administrowanie gruntami i nieruchomościami gminnymi i Skarbu Państwa

Oskar Jastrzębski, tel. 58 323 62 30, adres e-mail: oskar.jastrzebski@gdansk.gda.pl

Wydział Geodezji

Własność gruntów, prowadzenie nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości, prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Maria Śpiewanowska, tel. 58 323 68 29, adres e-mail: maria.spiewanowska@gdansk.gda.pl

Biuro Prezydenta ds. Sportu

Wydarzenia i kluby sportowe, rozwój kultury fizycznej

Krystyna Serafin, tel. 58 323 66 19, adres e-mail: krystyna.serafin@gdansk.gda.pl

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Utrzymanie dróg, modernizacje i remonty dróg i chodników

Wiesław Szańca, tel. 58 524 45 41, adres e-mail: wieslaw.szanca@gzdiz.gda.pl


Utrzymanie zieleni miejskiej, urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznych

Ewa Ogińska-Woźniak, tel. 58 524 45 65, adres e-mail: ewa.wozniak@gzdiz.gda.pl

Joanna Kowalewska, tel. 58 524 45 68, adres e-mail: joanna.kowalewska@gzdiz.gda.pl


Bezpieczeństwo ruchu drogowego, zmiany w organizacji ruchu drogowego

Tomasz Wawrzonek, tel. 58 558 98 27, adres e-mail: tomasz.wawrzonek@gzdiz.gda.pl


Infrastruktura tramwajowa i autobusowa

Paweł Adrian, tel. 58 558 97 21, adres e-mail: pawel.adrian@gzdiz.gda.pl


Oświetlenie ulic

Bogusław Nadolny, tel. 58 558 97 44, adres e-mail:  boguslaw.nadolny@gzdiz.gda.pl


Sygnalizacja świetlna

Radosław Kuhn, tel. 58 558 97 47, adres e-mail: radoslaw.kuhn@gzdiz.gda.pl


Zagospodarowania przestrzeni publicznej, w szczególności zieleni miejskiej i wyposażenia w elementy małej architektury

Barbara Tusk, tel. 58 524 46 15, adres e-mail:  barbara.tusk@gzdiz.gda.pl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Szacowanie kosztów inwestycji, określanie zakresu prac niezbędnych do realizacji inwestycji/działania

Paulina Podedworna, tel. 58 320 51 40, adres e -mail: paulina.podedworna@drmg.gdansk.pl

 
Zarząd Transportu Miejskiego

Rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, ustalanie tras przejazdu komunikacji

Dorota Kuś, tel. 58 520 57 46,  adres e-mail: d.kus@ztm.gda.pl

Straż Miejska

Patrole Straży Miejskiej, ład publiczny

Tomasz Babicz, tel. 58 301-30-11 w.106, adres e-mail: t.babicz@sm.gda.pl

Dorota Gwizdalska, tel. 502 536 149, adres e-mail: d.gwizdalska@sm.gda.pl

 
Biuro Rozwoju Gdańska

Plany zagospodarowania przestrzennego w opracowywaniu, informacja o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Agata Stanisławska, tel. 58 308 44 02, adres e-mail: agata.stanislawska@brg.gda.pl

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Administrowanie nieruchomościami komunalnymi (własność Gminy)

Paulina Borysewicz, tel. 58 345 08 19, adres e-mail: paulina.borysewicz@gznk.pl

Gdański Ośrodek Sportu

Aktywność fizyczna, obiekty sportowe, kąpieliska morskie, ożywienie dróg wodnych

Rafał Łagoda, tel. 58 300 05 03, adres e-mail: rafal.lagoda@sportgdansk.pl