XXXV sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 20 czerwca 2024 roku

XXXV sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 20 czerwca 2024 roku.

Przebieg sesji:

Porządek obrad:

Treść porządku obrad

Lista obecności:

 1. Dobrosław Bielecki
 2. Grabowska Monika
 3. Gręndzińska Joanna
 4. Gudzowski Jarosław
 5. Lewandowski Dariusz
 6. Łukjanowicz Marcin
 7. Mazurek Piotr
 8. Rysak Bartłomiej
 9. Zieliński Grzegorz

Treść listy obecności Sesji XXXV Rady Dzielnicy Brzeźno

Podjęte uchwały:

 

Uchwała nr XXXV-109-24

zmieniającą uchwałę Nr XXXIII/100/24 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2024.

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się następujący sposób rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w 2024 roku:

    1. Zmieniony zostaje § 1 ust. 8, który przyjmuje następującą treść: Organizacja przedsięwzięć w zakresie wypoczynku, rekreacji i kultury na rzecz mieszkańców Dzielnicy Brzeźno takich jak festyny, rodzinne gry i zabawy plenerowe, Mikołajki, wieczory taneczne – 48 600 zł.
    2. Zmieniony zostaje § 1 ust. 10, który przyjmuje następującą treść: Zakup i montaż oświetlenia przejścia dla pieszych – 35 000 zł.
    3. Dodany zostaje do § 1 ust. 14 o następującej treści: Utrzymanie strony internetowej, w tym domeny radadzielnicybrzezno.pl, hostingu i certyfikatu SSL – 1070 zł.
    4. Dodany zostaje do § 1 ust. 15 o następującej treści: Administracja i obsługa techniczna strony internetowej Rady Dzielnicy Brzeźno – 1 019 zł
    5. Rezerwa finansowa – 38 345 zł.

 

Treść Uchwały nr XXXV/109/24 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 20 czerwca 2024 r.

 

Uchwała nr XXXV-110-24

 w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o odwodnienie ul. Gdańskiej.

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Dzielnicy Brzeźno niniejszym występuje do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o odwodnienie odcinka pasa drogowego znajdującego się między ul. Łozy a wjazdem na parking sklepu Lidl.

Uzasadnienie

Na wskazanym w par. 1 odcinku drogi, ciąg pieszy przylega bezpośrednio do jezdni. Podczas dni deszczowych tworzą się tutaj duże zastoiska wody. Piesi oraz rowerzyści, chcąc uniknąć ochlapania przez przejeżdżające samochody, przemieszczają się wzdłuż płotu po trawniku, omijając w miarę możliwości chodnik. Problem ten był już zgłaszany przez Radę Dzielnicy Brzeźno poprzedniej kadencji.

 

Treść Uchwały nr XXXIV/110/24 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 20 czerwca 2024 r.

 

Uchwała nr XXXV-111-24

w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o rozważenie możliwości realizacji zadania inwestycyjnego w Dzielnicy Brzeźno.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Dzielnicy Brzeźno występuje do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o rozważenie możliwości wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Gdańską zlokalizowanego między sadem sąsiedzkim a sklepem Lidl.

Uzasadnienie

Przejście dla pieszych, o którym mowa w par. 1 niniejszej uchwały funkcjonuje w formie „dzikiego” przejścia. Codziennie w tym miejscu drogę przekraczają dziesiątki, jeśli nie setki mieszkańców Brzeźna. Jest to o tyle niebezpieczne, że trzeba przejść przez torowisko a następnie jezdnię przedzieloną wysepką, aby na końcu wyjść bezpośrednio na wjazd na parking sklepu. Stwarza to szereg niebezpiecznych sytuacji. Niestety z tego przejścia korzystają nie tylko osoby starsze, ale także dzieci i młodzież. Mieszkańcy udający się do tego sklepu nie chcą nadkładać drogi i korzystać z obecnie wyznaczonych przejść. Oba wymagają sporego nakładu czasu i drogi. W przypadku braku możliwości wyznaczenia w tym miejscu przejścia dla pieszych, należałoby rozważyć inne możliwości podnoszące bezpieczeństwo, jak np. wyznaczenie tzw. przejścia sugerowanego, lub całkowite uniemożliwienie przekraczania torowiska i jezdni w tym miejscu.

 

Treść Uchwały nr XXXV/111/24 Rady Dzielnicy Brzeźńo z dnia 20 czerwca 2024r.

 

Uchwała nr XXXV-112-24

w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o rozważenie możliwości realizacji zadania inwestycyjnego w Dzielnicy Brzeźno.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Dzielnicy Brzeźno występuje do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o rozważenie możliwości realizacji inwestycji polegającej na wyremontowaniu budynku przy ul. Zdrojowej 1 będącego w zasobach Gdańskich Nieruchomości.

Uzasadnienie

Budynek wskazany w par. 1 niniejszej uchwały znajduje się na terenie zespołu Domu Zdrojowego z parkiem objętego ochroną zgodnie z wpisem w Gminnej Ewidencji Zabytków (nr rej. zabytków 1383) zgodnie ze stanem na dzień 7 marca 2024 r. Wyremontowany budynek mógłby służyć mieszkańcom Brzeźna. Jego wielkość oraz dogodna lokalizacja doskonale nadaje się na działalność publiczną, np. na bibliotekę wojewódzką i miejską, Dom Sąsiedzki, nową siedzibę Rady Dzielnicy Brzeźno o co wnosi w osobnej uchwale. Instytucje te bądź inne mogłyby doskonale funkcjonować przez wiele lat w odpowiednio przygotowanym obiekcie. W przypadku braku możliwości wyznaczenia w tym miejscu przejścia dla pieszych, należałoby rozważyć inne możliwości podnoszące bezpieczeństwo, jak np. wyznaczenie tzw. przejścia sugerowanego, lub całkowite uniemożliwienie przekraczania torowiska i jezdni w tym miejscu.

 

Treść Uchwały nr XXXV/112/24 Rady Dzielnicy Brzeźńo z dnia 20 czerwca 2024r.

 

Uchwała nr XXXV-113-24

w sprawie wykonania remontu obecnej siedziby Rady Dzielnicy Brzeźno lub wyznaczenia nowej.

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Dzielnicy Brzeźno występuje z wnioskiem o wyznaczenie nowej siedziby Rady Dzielnicy w ramach zasobów mienia komunalnego w dogodnej dla mieszkańców lokalizacji.

 § 2

 W sytuacji, w której realizacja wniosku, o którym mowa w par. 1 niniejszej uchwały jest niemożliwa do realizacji w najbliższym czasie, Rada Dzielnicy Brzeźno występuje z wnioskiem o wykonanie remontu siedziby Rady Dzielnicy przy ul. Dworskiej 27.

 

Uzasadnienie

Zacieki na suficie spowodowane przeciekającym dachem, niekompletne i zniszczone panele na suficie, niedziałająca toaleta, blokujące się zamki w drzwiach, wyeksploatowane wyposażenie (chwiejące się stoliki, zdekompletowane wieszaki, itd.) nie uniemożliwiają nam pracy, ale sprawiają, że jest trudniejsza. Siedziba Rady Dzielnicy jest miejscem, w którym odbywają się nie tylko sesje, ale jest miejscem licznych spotkań z mieszkańcami, czy to w sprawach dotyczących dzielnicy, czy różnego rodzaju działań na rzecz brzeźnian. Nie brakuje nam zapału i chęci do pracy, którą wykonujemy społecznie. Będziemy ją niewątpliwie kontynuować niezależnie od stanu technicznego siedziby rady. Rada Dzielnicy Brzeźno uważa jednak, że należałoby rozważyć możliwość wyznaczenia nowej siedziby, w dogodnej dla mieszkańców lokalizacji, lub, jeżeli w perspektywie dwóch – trzech lat nie będzie to możliwe, wyremontowanie obecnej. Proponowana nowa siedziba przy ul. Gdańskiej 32A nie mogła zostać zaakceptowana ze względu na lokalizację, która z perspektywy mieszkańców jest dużo gorsza. Jednym z miejsc, który ze względu na dogodny dostęp nadawałby się doskonale na siedzibę Rady Dzielnicy jest np. budynek przy ul. Zdrojowej 1. Rada Dzielnicy Brzeźno w osobnej uchwale nr XXXIV/106/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r wnosi o wyremontowanie tego budynku. Kubatura obiektu przekracza potrzeby wymagane na działalność statutową Rady Dzielnicy. Pozostałą część, w tym również do wspólnego współużytkowania, można by przeznaczyć na działalność innych instytucji publicznych z niewątpliwą korzyścią dla mieszkańców Brzeźna.

Treść Uchwały nr XXXV/113/24 Rady Dzielnicy Brzeźńo z dnia 20 czerwca 2024r.

 

Uchwała nr XXXV-114-24

w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o realizację zadania inwestycyjnego w Dzielnicy Brzeźno

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Dzielnicy Brzeźno niniejszym występuje do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o remont ul. PCK w Gdańsku-Brzeźnie.

Uzasadnienie

Stan nawierzchni ul. PCK na odcinku od PCK 1 do ul. Dworskiej jest bardzo zły. Ruch pojazdów ciężkich doprowadził do dewastacji drogi. Powstały tu liczne pęknięcia i dziury a geometria jezdni zapewniająca sprawne odprowadzenie wody praktycznie nie istnieje. Przejazd samochodem grozi jego uszkodzeniem (otrzymaliśmy jedno zgłoszenie w tej sprawie). W dni deszczowe tworzą się liczne zastoiska wodne, a przejazd przez zalane wodą dziury często kończy się ochlapaniem przechodniów. Rada Dzielnicy Brzeźno wnosi o pilny remont ulicy PCK.

 

Treść Uchwały nr XXXV/114/24 Rady Dzielnicy Brzeźńo z dnia 20 czerwca 2024r.

 

Protokoły:

Protokół z XXXV Sesji Rady sporządzony w dniu 20 czerwca 2024 r. w siedzibie Rady Dzielnicy przy ulicy Dworskiej 27.