XXX sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 30 czerwca 2023

XXX sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 30 czerwca 2023 roku

Przebieg sesji:

Porządek obrad:

Treść porządku obrad

Lista obecności:

 1. Dobrosław Bielecki
 2. Furmaniak Katarzyna
 3. Grabowska Monika
 4. Gręndzińska Joanna
 5. Gudzowski Jarosław
 6. Łukjanowicz Marcin
 7. Mazurek Piotr
 8. Zieliński Grzegorz

Treść listy obecności Sesji XXX Rady Dzielnicy Brzeźno

Podjęte uchwały:

 

    Uchwała nr XXX-95-23

zmieniającą uchwałę Nr XXVII/85/23 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 9 lutego 2023 rokuw sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2023.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/85/23 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2023 wprowadza się następujące zmiany:

 1. Zmieniony zostaje § 1 ust. 9, który przyjmuje następującą treść: Organizacjaprzedsięwzięć w zakresie wypoczynku, rekreacji i kultury na rzecz mieszkańcówDzielnicy Brzeźno takich jak festyny, rodzinne gry i zabawy plenerowe, Mikołajki,wieczory taneczne – 62 900 zł

 2. Zmieniony zostaje § 1 ust. 10, który przyjmuje następującą treść: Organizacjawarsztatów artystycznych na rzecz mieszkańców Dzielnicy Brzeźno – 9 000 zł

 3. Zmieniony zostaje § 1 ust. 14, który przyjmuje następującą treść: Rezerwafinansowa – 38 573 zł

 

Protokoły:

Protokół z XXX Sesji Rady sporządzony w dniu 30 czerwca 2023 r. sesja odbyła się online.